Algemene voorwaarden

 1. Mits anders overeengekomen, zijn enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van het huidig document van toepassing.
 2. Geen enkele opdracht zal aangevat worden zonder terugzending van een e-mail met goedkeuring en/of een ondertekende en dateerde offerte/factuur/bestelbon en betaling van een voorschot van 40%.
 3. Behoudens verborgen gebrek, dient elke klacht m.b.t de geleverde goederen en of gepresteerde diensten, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen de 24 uur na ontvangst van werkbon/factuur.
 4. Alle facturen zijn contact betaalbaar of met bankapp, bankcontact of per bankoverschrijving (betaalbaar binnen de 7 dagen) krachtens overeenkomst genomen in gemeen overleg bij het ondertekenen offerte/bestelbon.
 5. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de vermelde goederen/diensten op het huidig document contant betaalbaar.
 6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 2% per maand.
 7. Schadebeding: in geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal de hoofdsom worden vermeerderd met 15%+BTW, met een minimum van 50€+BTW ten titel van schadebeding.
 8. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen tot gevolg, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsfaciliteiten waren.
 9. In geval een betalingsherinnering is verstuurd, zal de hoofdsom van de factuur verhoogd worden met 15€+ BTW als kosten voor herinnering.
 10. De cliënt erkent comform artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek dat alle goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de aangerekende prijs, de interesten en eventuele kosten.
 11. Toepassing van BTW-percentage van 6% m.b.t werken aan privéwoningen ingevolge de bepalingen van het KB van 18 juli 1986 aangepast van 20 juli 1970 die het percentage van belasting op toegevoegde waarde vastlegt en de verdeling bepaalt van de goederen en diensten van deze percentages van 21% is enkel van toepassing voor diensten zonder plaatsing van materiaal. Eveneens voor alle venootschappen die houder zijn van een BTW- nummer, VZW, nieuwbouw.
  Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
 12. KB1 art 20. BTW te voldoen door BTW verlegd .De klant verklaart dat hij BTW-plichtig is en periodieke BTW-aangift indient, indien hij zijn ondernemingnummer opgeeft.
 13. Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.
 14. Elke bestelling en/of telefonische bestelling voor depannage betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.
Scroll naar boven