Privacy verklaring

ALGEMEEN

Als klant heeft u recht op de meest uitgebreide bescherming, ook van uw persoonsgegevens. 

Deze algemene privacyverklaring (hierna “de Privacyverklaring” genoemd) heeft als doel u volledige  informatie omtrent het privacy beleid van LOCKPLUS BV te verstrekken. Ze licht toe hoe LOCKPLUS BV uw  persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en bewaart. 

LOCKPLUS BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens van klanten en  leveranciers. 

We vragen deze gegevens zelf op bij de betrokkene. 

Voor onze dienstverlening moeten wij mogelijk verschillende persoonsgegevens verzamelen: 

identificatiegegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, adres, …)  

contactgegevens (bijvoorbeeld: adres, e-mailadres, telefoon, …) 

LOCKPLUS BV verwerkt uw gegevens louter voor doeleinden van klanten- en leveranciersbeheer, met  inbegrip van facturatie. 

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig  hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht  nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de  vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.  

LOCKPLUS BV heeft alle passende maatregelen genomen voor de bescherming van uw  persoonsgegevens. Op die manier wil LOCKPLUS BV vermijden dat onbevoegde personen toegang  verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.  

Als vertrouwenspersoon deelt LOCKPLUS BV uw gegevens niet mee aan derden voor commercieel  gebruik.  

LOCKPLUS BV maakt enkel gebruik van uw persoonsgegevens als, en tijdens de periode waarin, ze  beschikt over een doeleinde. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.  Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van onze  opdracht, de wettelijke verjaringsperiode alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden  opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.  

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN?  

Recht op inzage: u hebt een recht op inzage van de gegevens die u aanbelangen.  

Recht op rectificatie: indien u vaststelt dat uw gegevens, ondanks al de inspanningen van  LOCKPLUS BV, onjuist of onvolledig zijn, kunt u LOCKPLUS vragen om deze aan te passen.  

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”): in welbepaalde gevallen geeft de  wetgeving u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te doen wissen

Recht op beperking van de verwerking: in welbepaalde gevallen kunt u vragen om de  verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  

Recht op overdraagbaarheid: in bepaalde gevallen heeft u het recht dat de  persoonsgegevens die u LOCKPLUS BV hebt verstrekt aan u worden overgedragen of door  LOCKPLUS BV rechtstreeks worden overgedragen aan een andere  verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat dit technisch mogelijk is. 

Recht van bezwaar 

Recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op  een geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en rechtgevolgen kan  teweegbrengen die betrekking hebben op u of een aanzienlijke gelijkaardige impact  kunnen hebben op u  

Recht om uw toestemming in te trekken 

Om uw rechten uit te oefenen, volstaat het dat u een gedateerde en ondertekende aanvraag samen  met een tweezijdige kopie van uw identiteitskaart via de post of e-mail verstuurt naar LOCKPLUS BV , die  de volgende contactgegevens heeft:  

LOCKPLUS BV
de heer Ernst Van Wemmel  
Neerstraat 28  
9636 Nederzwalm Hermelgem 

info@lockplus.be  

Als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving tot  bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de  gegevensbeschermingsautoriteit via he online klachtenformulier  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen) of per aangetekend  schrijven naar: 

Gegevensbeschermingsautoriteit  
Drukpersstraat 35  
1000 Brussel  
Telefoon: +32 2 274 48 00  
E-mail: contact@apd-gba.be  

LOCKPLUS BV behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten allen tijde aan te passen.
Uiteraard  zal LOCKPLUS BV haar klanten hiervan op de hoogte stellen via haar website of via e-mail.

Heb je vragen, neem gerust contact op

Scroll naar boven